hotel MD Praga
2011 studie, projekt 2013
adresa: Pobřežní - Thámova, Praha 7 - Karlín, ČR
autoři: DaM, David Macháček, Jan Holna, Richard Doležal

Projekt řeší koncepci novostavby hotelu na parcele nacházející se na nároží ulic Thámova a Pobřežní. Jedná se o parcelu vzniklou sloučením malého rohového pozemku a proluky vzniklé odstraněním části původního domovního celku. Navrhovaná budova má tvar U z jižní strany obestavujícího vnitřní dvůr. Zedvou stran navazuje na stávající sousední objekty.Zastavovaná rohová proluka leží na rozhraní staré a nové zástavby Karlína, tedy v jižní frontě Pobřežníulice. Nová budova na parcele rohové proluky je navržena tak, aby uzavřela nevyrovnanou výškovou hladinu budov siluety Pobřežní ulice s přihlédnutím k výškovým poměrům v druhé části fronty. Navrhovaný dům na nároží reaguje na výškové linie jak starších, tak především i nověji budovaných domů na obou stranách Pobřežní ulice. Vytváří plnohodnotnou protiváhu nově vznikající budově na druhém konci fronty a zároveň svojí výškou plně zapadá do konceptu nově budovaných objektů v okolí. Zacelí jižní uliční frontu na úrovni pomyslné „brány“ do starého Karlína, v místě budoucího propojení Holešovic a Karlína.
Navržený dům reaguje na tradici Karlínských domů s okny. Se svou omítkovou fasádou v bílé barvě by měl kultivovaně navázat na charakter Karlínských ulic, ale zároveň ho plnohodnotně doplnit o nový prvek. Nová zástavba by se měla na rozhraní Pobřežní ulice citlivě napojit na starou karlínskou uliční sít'. Nároží domu je akcentováno segmentem, který neustupuje za líc hlavní fasády. Konstrukční výšky jednotlivých pater hotelové budovy spolu s velikostí pokojů umožňují drobnější měřítko fasád. 


Půdorys ctí tvar zastavovaných pozemků včetně půdorysné stopy dvora v centru dispozice a uliční stopy původní zástavby. Objekt má čistě hotelovou funkci a všechny jeho provozy jsou navrženy pro splnění požadavků této funkce.
Jde o objekt s jedním podzemním, devíti nadzemními podlažími (v ulici Thámova je objet snížen na celkem sedm nadzemních podlaží). Horní dvě částečně prosklená podlaží ustupují za líc fasády typického patra. Střecha je plochá. V rozích traktů objektu jsou hlavní komunikační jádra procházející vertikálně celým objektem, hlavní, s výtahovými šachtami, je přístupné přes foyer hlavním vstupem z nároží Thámovy/Pobřežní ulice, vedlejší schodišťové jádro je přístupné z Pobřežní ulice. Hlavní vjezd do objektu je ve východním rohu dispozice z ulice Pobřežní. Dvůr je určen pro dopravu v klidu. Na pergole, sloužící jako venkovní zastřešení pro parkující vozidla, bude umístěna extenzivní zeleň.


Do přízemí jsou navrženy veškeré vstupní – společenské prostory hotelu. Na nárožní vchod navazuje
vstupní hala a prostor recepce s turnikety, které oddělují veřejné a rezidentní prostory. Ke vstupní části je
rovněž přičleněna hotelová kavárna. V přízemí se dále nachází administrativní část správy hotelu se svými
provozy a místnosti zázemí. Z ulice Pobřežní je na východním konci navržen průjezd do dvora, kde jsou
navrženy parkovací stání. V průjezdu je umístěn průjezdný výtah pro automobily, který umožňuje parkování
v suterénu. Přes turnikety u vstupu jsou residenti vedení k vertikálním komunikacím, schodišti a dvojici
výtahů. Tyto komunikace procházejí celým objektem, tedy všemi nadzemními podlažími i suterénem. Další
Schodiště ve východní části objektu je navrženo jako vedlejší.

Do typického patra (2np – 7np) jsou umístěny hotelové pokoje, jejichž vstupy navazují na centrální
chodbu probíhající celým domem ve tvaru písmene „U“. Do chodby ústí oba uzly s vertikálními
komunikacemi. Pokoje jsou rozděleny dle konceptu provozovatele do tří skupin po deseti, každá skupina
má svoje zázemí v podobě patrové kuchyně, resp. společenské místnosti. Dispoziční koncept doplňují dva
patrové sklady.

Koncept dispozic je v redukovaných patrech (8np – 9np) oproti typickým patrům pouze modifikován. Na
straně směrem do ulic jsou navrženy větší pokoje primárně řešené jako bezbariérové. Před těmito pokoji (v
8np) je navržena nepochozí terasa. Na obou koncích tvaru pomyslného písmene „U“ jsou navrženy
pobytové terasy. Střecha objektu není přístupná a jsou na ní instalovány technologie domu.